21 marca w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Programowej Centrum Kultury Gminy Kutno. To społeczny organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno, który działa na podstawie właściwych przepisów prawa, statutu Centrum Kultury Gminy Kutno i Regulaminu Społecznej Rady programowej.

W skład Rady wchodzi pięć osób dysponujących wiedzą z zakresu kultury powołanych
w drodze Zarządzenia Dyrektora CKGK. Na trzyletnią kadencję powołani zostali:

 • Pan Jacek Saramonowicz – Sekretarz Gminy Kutno
 • Pan Piotr Czerbniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana
  Zaleskiego
 • Pan Robert Witczak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • Pani Urszula Radzimirska – Prezes Stowarzyszenia Zespół Ludowy Leszczynianki
 • Pani Ewa Konopińska – Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej

Przewodniczącą Społecznej Rady Programowej w głosowaniu jawnym została p. Urszula Radzimirska.

Do szczegółowych zadań Rady należy

 1. Opiniowanie rocznych programów merytorycznych i innych planów działalności CKGK.
 2. Wyrażanie opinii o planowanych projektach i wydarzeniach oraz innych sprawach
  ważnych dla CKGK.
 3. Wspieranie działalności CKGK.
 4. Utrzymywanie łączności z instytucjami, organizacjami i osobami, które mogą mieć wpływ na działalność CKGK w celu zapewnienia właściwego współdziałania.

Na spotkaniu dyrektor instytucji p. Liliana Urbańczyk-Wójcik zaprezentowała założenia działania Społecznej Rady, przedstawiła jej Regulamin i omówiła zadania stojące przed Radą. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja i omówienie kalendarza wydarzeń instytucji na 2023 r.

IMG 7712 2